AVIS LEGAL 

En compliment de la Llei Orgànica LOPDGDD 3/2018, així com el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) li fem coneixedor que aquesta web és responsabilitat de la mercantil COEVA GIRONA, S.A., (d’ara endavant la Companyia o COEVA GIRONA, S.A.) amb NIF. A-17052242, inscrita al Registre Mercantil de Girona Tom 301, Foli 7, Llibre 216, Full 3884. D’igual forma li informem que les seves dades personals que puguin recaptar-se en aquesta comunicació seran tractats amb la finalitat de gestionar i atendre els serveis sol·licitats, i sota les directrius de la nostra política de privadesa, que pot consultar a l’apartat Política de Privadesa. 

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com de cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, compres o ús de zones de la Pàgina. 

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa. 

ÚS DE LA PÀGINA 

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa. 

COEVA GIRONA, S.A. actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis i venda d’articles, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals. 

COEVA GIRONA, S.A. podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb el si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’expressat en el present Avís Legal 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, salvo per a ús personal i privat. 

La Companyia no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari. 

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial, de la informació continguda a la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense la nostra autorització prèvia. 

ENLLAÇOS O LINKS 

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per la nostra banda. En qualsevol cas, no podrem ser considerats responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal. Recomanem la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs. 

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a la nostra pàgina haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. COEVA GIRONA, S.A., es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web. 

RESPONSABILITATS 

La Companyia no serà responsable directa ni subsidiàriament de: 

La velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina. 

Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina. 

Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics. 

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme a l’establert en el present Avís Legal. 

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de: 

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina o a la Pàgina. 

De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, que danyi els drets de tercers, o que sigui nociva i/o perjudicial. 

L’usuari sempre serà responsable de la custòdia de la seva contrasenya d’accés si tingués, no havent de comunicar-la a terceres persones a fi d’evitar la suplantació d’identitat. 

PROTECCIÓ DE DADES 

COEVA GIRONA, S.A., posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web de la seva titularitat la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals a l’apartat denominat “Política de Privadesa” de la web. 

COEVA GIRONA, S.A., L’informa que s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. 

La navegació per la Pàgina deixa com a rastre l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzats amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la Pàgina. 

LEGISLACIÓ 

El present Avís Legal es troba redactat en català, i es troba sotmès a la legislació espanyola i europea vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació d’allò establert en el present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents. 

POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES 

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR 

Raó Social: COEVA GIRONA S.A. 

NIF: A17052242 

Domicili Social: C/Raset, nº 160 

Localitat: Vilablareix 

Provincia: Barcelona 

C.P.: 17180 

Correu electrónico: coevagi@coevagi.com 

COEVA GIRONA, S.A., és el titular del lloc web que Vostè visita, sent el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, per la qual cosa en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPDGDD 3/2018 i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: 

Fi del tractament: mantenir una relació comercial o contractual. 

Aquesta política de privacitat estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollits en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir en aquesta. 

2. MENORS 

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. 

COEVA GIRONA, S.A. informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts 

3. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS 

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als nostres butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb: COEVA GIRONA, S.A.. No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per vostè, o subscriure’s als nostres butlletins. 

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES 

Les dades que li sol·licitem a tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens enviï o proporcioni a través d’aquests formularis són certs, veritables i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al que accedeixi, la informació que ens proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació: 

1. Les que indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar. 

2. Per atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web. 

3. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc. 

4. Per poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials. 

5. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb COEVA GIRONA, S.A.. Aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector. 

6. Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de COEVA GIRONA, S.A. a les xarxes socials que enllacen a la nostra web. Referent a això volem que conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes xarxes socials. Pel que l’exercici de drets per part de COEVA GIRONA, S.A. quedarà limitat a aquells que permeti la xarxa social, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa d’aquestes xarxes. 

5. ENVIAMENT DE CURRÍCULUM A TRAVÉS DE LA WEB 

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD i UE RGPD 679/2016 l’enviament del seu currículum a a través de la nostra web ens legitima per realitzar el tractament de les dades personals que vostè ens aporta, consentint i legitimant a COEVA GIRONA, S. a. per al seu tractament. Pel que li informem que: 

•Les seves dades seran incorporades en un sistema de tractament de dades titularitat COEVA GIRONA, S.A. amb la finalitat de poder avaluar la seva candidatura en el cas que en un futur calgui cobrir llocs de treball vacants en la nostra organització. 

• COEVA GIRONA podrà contactar-li i remetre-li informació sobre l’avaluació de la seva candidatura per correu electrònic, o per qualsevol un altre mitjà de comunicació facilitat per Vostè. 

•Les seves dades seran tractades amb el màxim zel per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase de l’avaluació de la seva candidatura, guardant en tot moment el secret i confidencialitat 

•El període de conservació de les seves dades serà d’un any, tret que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació abans d’aquest període. Passat aquest termini procedirem de forma automàtica a la seva cancel·lació. 

COEVA GIRONA, S.A. li garanteix que les seves dades no seran cedits ni comunicats a tercers. 

•Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició dirigint la seva petició a: coevagi@coevagi.com D’igual forma podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent (AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES) per presentar les reclamacions que consideri oportunes. 

6. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES 

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem indicat anteriorment. 

Les seves dades seran conservades el temps imprescindible per complir les finalitats per a les que es van recollir, així com les obligacions legals oportunes. En el cas de acceptar l’enviament de comunicacions comercials per la nostra part, no seran cancel·lades fins que no en demani la seva cancel·lació. 

COEVA GIRONA, S.A., li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas en què aquesta cessió es trobi emparada per la legislació, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les seves dades fora d’aquests supòsits li sol·licitarem la seva autorització expressament. 

No realitzem transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea. 

7. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS 

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull la present política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els atorga. En aquest sentit COEVA GIRONA, S.A., no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l’autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats. 

8. EXERCICI DE DRETS 

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social o al correu electrònic que figura a la nostra web. Per exercir els Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació 

o oposició al seu tractament haurà d’incloure fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti identificar-li. 

Els drets que pot exercir són els següents: 

1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació o oposició al seu tractament. 

2. Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en www,agpd.es si ho considera oportú. 

3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: coevagi@coevagi.com, indicant en la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ. 

4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades a qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu. 

9. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT 

Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d’acceptació de la nostra “Política de Privadesa” i “ Avís Legal” i l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis, vostè accepta expressament de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part de COEVA GIRONA, S.A., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa. 

10. MESURES DE SEGURETAT 

COEVA GIRONA, S.A., ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al cent per cent. 

11. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA 

COEVA GIRONA, S.A., pot alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin a les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: coevagi@coevagi.com o en les adreces i telèfons de contacte que figuren a la nostra web.